POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia, w sprawie ochrony danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych. Polityka Prywatności musi być obowiązkowo zamieszczona na stronie internetowej, gdy gromadzi ona jakiekolwiek dane osobowe użytkownika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A., (zwana dalej QUADRATURE) informuje użytkowników swojej strony internetowej www.quadraturegroup.com poprzez niniejszą Politykę Prywatności o sposobie przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników, które mogą być uzyskane poprzez jej przeglądanie lub zawieranie umów na usługi, które są realizowane za pośrednictwem tego portalu. Korzystanie z tej strony przez użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

QUADRATURE przyjmuje środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz w tym, co nie jest przewidziane w ustawie organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz w ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Dane osobowe każdego użytkownika są gromadzone i przetwarzane na podstawie formularzy rejestracyjnych na tej stronie lub wiadomości e-mail, , których przetwarzanie reguluje niniejsza Polityka Prywatności. Dane te są niezbędne do świadczenia i utrzymania niektórych usług świadczonych przez QUADRATURE.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dostarczonych przez użytkownika podczas dostępu i korzystania z witryny jest, jako właściciel, AERONAVAL DE CONST. E INST. S.A., (zwana dalej QUADRATURE) z CIF: A28526275, z siedzibą pod adresem / Bahía de Pollensa 13 – 28042 – Madrid, wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie, Tom 4959, Folio 75, Strona 392 47, wpis nr 1, telefon 913819220 i e-mail protecciondedatos@aldesa.es.

Kontakt z OCHD: DPD@aldesa.es

QUADRATURE zobowiązuje się do stosowania środków bezpieczeństwa informatycznego przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach, w celu uniemożliwienia dostępu lub niewłaściwego wykorzystania danych, manipulacji nimi, ich zniszczenia lub utraty.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli Państwa dane są wykorzystywane do kilku celów, które wymagają od nas przechowywania ich przez różne okresy czasu, zastosujemy najdłuższy okres przechowywania.

W każdym przypadku ograniczamy dostęp do Państwa danych tylko do tych osób, które muszą z nich korzystać w celu wykonywania swoich funkcji.

Nasze okresy przechowywania danych są oparte na potrzebach biznesowych, więc w odniesieniu do danych osobowych, które nie są już potrzebne, dostęp do nich będzie ograniczony do wypełnienia ściśle określonych zobowiązań prawnych lub zostaną one bezpiecznie zniszczone.

Cele marketingowe: w związku z wykorzystaniem informacji o użytkowniku do celów marketingowych, będziemy przechowywać informacje o użytkowniku do celów marketingowych przez dwa lata od daty uzyskania ostatniej zgody na wysyłanie informacji marketingowych, chyba że użytkownik zgłosi rezygnację z takich informacji marketingowych poprzez wycofanie swojej zgody.

Cele związane z realizacją umowy: w związku z wykorzystaniem Państwa danych w celu realizacji wszelkich zobowiązań umownych, jakie mamy wobec Państwa, będziemy przechowywać te informacje przez okres obowiązywania umowy oraz przez dziesięć lat po jej zakończeniu, w celu rozpatrzenia wszelkich późniejszych zapytań lub skarg.

Cele związane z przestrzeganiem zobowiązań prawnych i regulacyjnych: niektóre dane muszą być przechowywane przez okresy wymagane przez obowiązujące przepisy szczególne (podatkowe, handlowe, dotyczące prania brudnych pieniędzy itp.)

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Operacje, zarządzanie i procedury techniczne, zautomatyzowane lub niezautomatyzowane, które umożliwiają gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie, przekazywanie i inne działania na danych osobowych, są uważane za przetwarzanie danych osobowych.

W QUADRATURE traktujemy dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem strony www.quadraturegroup.com, aby włączyć je do listy kontaktów, zarządzać zamówionymi relacjami handlowymi i w ten sposób wykorzystać te informacje jako środek kontaktu z firmą. Ponadto przetwarzanie tych danych obejmuje również zarządzanie przesyłaniem żądanych informacji oraz możliwość odpowiadania na zapytania wysyłane przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, co z kolei pozwala na przedstawianie zainteresowanym stronom ofert usług.

Pola formularzy muszą być wypełnione, aby QUADRATURE mogła spełnić wyżej wymienione cele.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu informacji handlowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w liniach powyżej.

UPRAWNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH

Wykorzystanie Państwa danych na wyżej opisanych warunkach jest dozwolone przez europejskie i hiszpańskie przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • Wyrażenie zgody (przedstawiono Państwu formularz zgody na przetwarzanie Państwa danych w określonych celach; mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie);
 • Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zarządzania i utrzymania zawartej z Państwem umowy;
 • Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • Wykorzystujemy Państwa dane w celu realizacji uzasadnionego interesu, a nasze powody przeważają nad ewentualnym naruszeniem Państwa praw do ochrony danych;

Mogą istnieć cele, które są dozwolone na podstawie innych podstaw prawnych; w takich przypadkach dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować daną podstawę prawną i poinformować Państwa o niej tak szybko, jak to możliwe po jej poznaniu.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

W celu zapewnienia ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępności Państwa danych, stosujemy różnego rodzaju środki bezpieczeństwa.

Chociaż nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony przed włamaniami podczas przesyłania danych przez Internet lub ze strony internetowej, my, nasi podwykonawcy i nasi partnerzy biznesowi dokładamy wszelkich starań, aby zachować niezbędne środki bezpieczeństwa, fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu zapewnienia, że Państwa dane są chronione zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Stosowane przez nas środki obejmują następujące elementy:

 • ograniczenie dostępu do Państwa danych tylko do tych osób, które muszą je znać w związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami;
 • co do zasady, przekazywanie zgromadzonych danych w formie zaszyfrowanej;
 • przechowywanie najbardziej wrażliwych danych (takich jak dane kart kredytowych) wyłącznie w zaszyfrowanym formacie;
 • zainstalowane systemy ochrony urządzeń peryferyjnych („firewall”), aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, np. hakerom, oraz
 • rutynowe monitorowanie dostępu do systemów komputerowych w celu wykrycia i powstrzymania wszelkich nadużyć w zakresie danych osobowych.

W przypadku, gdy podaliśmy Państwu (lub gdy sami Państwo ustalili hasło, które umożliwia Ci dostęp do określonych części naszych stron internetowych lub innego portalu, aplikacji lub usługi pod naszą kontrolą, ponoszą Państwo odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła oraz za przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa informujemy. Użytkownik nie może udostępniać swojego hasła innym osobom.

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Państwa dane osobowe w rożnego rodzaju sytuacjach:

 • Za każdym razem, gdy kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, na przykład za pośrednictwem strony www.quadraturegroup.com lub infolinii obsługi klienta, w celu uzyskania informacji na temat naszych produktów i usług.
 • Kiedy nabywają Pańswo produkt lub usługę.
 • Gdy uczestniczą Państwo w naszych kampaniach marketingowych, na przykład wypełniając kartę odpowiedzi lub biorąc udział w promocji, która wymaga wypełnienia formularza online z Państwa danymi osobowymi.

Produkty i usługi, jak również kampanie promocyjne, są w większości skierowane i przeznaczone dla osób dorosłych. W związku z tym będziemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mają Państwo ukończone 14 lat. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania weryfikacji wieku osób, które udostępniają nam swoje dane osobowe. Wszelkie dane osoby poniżej 14 roku życia zostaną usunięte.

Będziemy wdzięczni, jeśli pomogą nam Państwo uaktualnić swoje dane osobowe, informując nas o wszelkich zmianach w Państwa danych kontaktowych lub preferencjach.

JAKIE PAŃSTWA DANE MOŻEMY GROMADZIĆ?

Za pośrednictwem różnych usług i kanałów kontaktu opisanych w niniejszej Polityce prywatności mogą być gromadzone następujące rodzaje danych o użytkowniku:

 • Dane kontaktowe.
 • imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres e-mail.
 • Preferencje
 • informacje podane przez użytkownika o jego preferencjach, na przykład rodzaj produktów.
 • Korzystanie z witryny internetowej i komunikacji
 • sposób korzystania z naszej strony; to, czy otwierają Państwo lub przekazują dalej nasze wiadomości; oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia (więcej szczegółów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie).
 • Informacje o sprzedaży
 • informacje o zakupach dokonanych w serwisie, a także o skargach i reklamacjach.

Obsługa klienta, promocje i reklama – w celu odpowiedzi na zapytania oraz przedstawiania Państwu ofert i nowości.

Zbieramy dane kontaktowe użytkownika, informacje o jego preferencjach oraz informacje o korzystaniu przez niego ze Stron i komunikacji; możemy również wykorzystać informacje o sprzedaży i usługach, które użytkownik podał za pośrednictwem Strony, aby określić, które oferty i wiadomości mogą być dla niego najbardziej interesujące oraz aby skontaktować się z nim w sprawie tych ofert, w oparciu o jego preferencje marketingowe.

Przetwarzanie związane z promocjami i reklamą odbywa się tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi – aby spełnić nasze zobowiązania prawne w celu zastosowania się do żądań informacji ze strony organów sądowych, organów regulacyjnych i nadzorczych oraz organów ścigania.

Wszyscy administratorzy danych podlegają przepisom prawa krajów, w których działają i są zobowiązani do ich przestrzegania. Obowiązki te obejmują przekazywanie, w pewnych okolicznościach, danych osobowych organom sądowym, organom regulacyjnym lub nadzorczym oraz organom ścigania. Te operacje przetwarzania danych opierają się na istnieniu prawnego obowiązku współpracy z takimi organami.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Aby móc oferować wyżej wymienione produkty i usługi, korzystamy z usług różnych usługodawców.

Chociaż nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony przed włamaniem podczas przesyłania danych przez Internet lub ze strony internetowej, my oraz nasi podwykonawcy i partnerzy biznesowi dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać niezbędne fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu zapewnienia, że Państwa informacje są chronione zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych.

Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub bezpiecznych kopiach fizycznych) należących do nas, naszych podwykonawców lub partnerów biznesowych, a dostęp do nich i ich wykorzystanie odbywa się zgodnie z naszymi (lub naszych podwykonawców lub partnerów biznesowych) zasadami i kryteriami bezpieczeństwa.

Z drugiej strony, tylko osoby trzecie, którym QUADRATURE ma prawny lub umowny obowiązek udostępnić dane osobowe, w tym na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Sędziowie i Sądy biorące udział w postępowaniach związanych ze złożonymi skargami, będą miały prawo dostępu do tych danych osobowych.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać, na zasadach określonych w obowiązującym ustawodawstwie, z prawa dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, zażądać ograniczenia przetwarzania, sprzeciwić się mu, zażądać przeniesienia swoich danych, jak również odwołać udzieloną zgodę – prawa uznane w wyżej wymienionym rozporządzeniu (UE). Użytkownik może skorzystać z tych praw kontaktując się z:

ARCOPOL@aldesa.es

Aby skutecznie korzystać z tych praw, użytkownik musi udowodnić swoją tożsamość, podając swoje imię i nazwisko, kserokopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego jego tożsamość, wniosek określający żądanie, adres do celów powiadamiania oraz datę i podpis wnioskodawcy.

Jak również użytkownik może złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (właściwy organ kontrolny w tej sprawie), zwłaszcza gdy nie wyegzekwował skorzystania ze swoich praw, pisząc do niej na adres C/ Jorge Juan, N.º 6, 28001 – Madryt, lub za pośrednictwem strony internetowej: https://www.agpd.es.

  Su nombre*

  Su email *

  Su mensaje


  captcha

   Su nombre*

   Su email *

   Su mensaje


   captcha

   Back to top